July 1, 2011

กกต. • คณะกรรมการการเลือกตั้ง | ECT • Election Commission of Thailandคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรไทย (Election Commission of Thailand) หรือย่อว่า "กกต." (อังกฤษ: ECT) ก่อตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2535 เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นกกต.• คณะกรรมการการเลือกตั้ง | http://www.ect.go.th/

No comments:

Post a Comment