July 31, 2011

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ • Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratana Rajsuda


ตราประจำโรงเรียน
ตัวอักษรย่อ ศ.อ.
ภายใต้พระมหามงกุฏ และพระนามย่อ พ.ร.
ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Sri Ayudhya School
under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratana Rajsuda

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 1 มีชื่อย่อว่า ศ.อ. ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2494 เดิมชื่อ โรงเรียนรางน้ำ ต่อมาในปีเดียวกัน หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า โรงเรียนศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณา รับไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อปี วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2542

No comments:

Post a Comment