July 26, 2011

ขอนแก่นเกมส์ • กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 | Khonkaen Games 2008 • the 11th Thailand Sports Schools GamesKhonkaen Games 2008
the 11th Thailand Sports Schools Games
28 July 6 August 2008

“ขอนแก่นเกมส์”
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2511

คำขวัญการแข่งขัน: มิตรภาพ พัฒนา และน้ำใจนักกีฬา - Friendship develop and spirit


สัตว์นำโชค - ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่


โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวน 11 แห่ง
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
4. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
6. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
7. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุ
รี10. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
11. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
2. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

โรงเรียนกีฬาต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง
1. โรงเรียนกีฬาประเทศมาเลเซีย (บูกิตจารีล)
2. โรงเรียนกีฬาประเทศมาเลเซีย (บันดาพี นาวา)
3. โรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์


No comments:

Post a Comment