December 31, 2011

๒๕๕๕ นักษัตร ปีมะโรง • Year of the Naga (Dragon) [2012 Thai Zodiac Stamp]


๒๕๕๕ นักษัตร ปีมะโรง • Year of the Naga (Dragon)
[2012 Thai Zodiac Stamp]

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ • HM King Bhumibol 2012 New Year Card


ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ • HM the King's 2012 New Year Greeting Card
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ • HM King Bhumibol 2012 New Year CardBaku 2020 • Applicant City | Summer Olympic 2020 Bidding LogoBaku is competing against five other Applicant Cities: Istanbul, Tokyo, Rome, Doha and Madrid. In May 2012 the Executive Board of the International Olympic Committee will announce the official Candidate Cities competing to host the 2020 Games.


Tokyo 2020 • Applicant City | Summer Olympic 2020 Bidding LogoTokyo 2020 Olympic bidding Logo


"พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง" | Phra Thinang Attha-t­his Uthumporn Raja-asana Throne 'replica'"พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง"รัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง มีขนาด ๘ นิ้ว สูง ๑๗ นิ้ว ๒ หุนครึ่ง สร้างจากไม้มะเดื่ออุทุมพร ส่วนคันฉัตรและแผ่ทองระบายฉัตรทำด้วยทองคำ โดยสำนักงานช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำรวจ วัดขนาดพระที่นั่งองค์จริง เพื่อดำเนินการจัดสร้างนี้ มีความหมายอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพระที่นั่งสำคัญทรงแปดเหลี่ยมสร้างด้วยไม้มะเดื่อ กางกั้นด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงมูรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน แล้วเสด็จออก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก และพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์เวียนไปทั้ง๘ ทิศ ซึ่งหมายถึงการน้อมนำแผ่นดินและความเป็นใหญ่ทูลเกล้าฯ ถวาย นอกจากนี้พระราชลัญจกรประจำพระองค์ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งสร้างขึ้นจากพระปรมาภิไธย "ภูมิพล" หมายถึง กำลังแผ่นดิน ยังกำหนดรูปแบบโดยใช้พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ตั้งอยู่บนแผ่นดินเหนือพระที่นั่งมีวงจักร กลางวงจักรเป็นอักขระ พระมหาอุณาโลมล้อมรอบด้วยลายดอกบัว รอบวงจักรมีรัศมีโดยรอบ เหนือวงจักรกั้นด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตร การเลือกสร้างพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลองเป็นของที่ระลึกเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในโอกาสมหามงคลนี้ จึงนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินเป็นทุนประเดิม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๖ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภก ชื่อของมูลนิธิมีความหมายว่า "พระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน" ตลอดเวลาที่ผ่านมามูลนิธิได้ทุนดำเนินงานสมทบจากรัฐบาล ผู้มีจิตศรัทธา โดยเสด็จพระราชกุศล ตลอดจนดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินอันเป็นทุน เงินเหล่านี้ใช้ไปเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เริ่มจากการสงเคราะห์ ผู้ประสบวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ และขยายไปถึงผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เด็กกำพร้า หรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ตลอดจนประชาชนที่ได้รับทุกข์ยากอื่น ๆ

สำหรับของที่ระลึกที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย อีกสิ่งหนึ่งคือ การจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระราชดำรัสหายาก ๗ องค์ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทรงแปลจำนวน ๗,๐๐๐ เล่ม

[Stamp] ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๓ • HM the King 84th Birthday Ann. Stamps (3rd Series)


ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๓
The Celebrations on the auspicious Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011 Commemorative Stamps ( 3rd Series)

ทั้งนี้แสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ “สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา”
ชุดที่ 1“พระชนมพรรษายิ่งยืงนาน”
ราคาชุดละ 35 บาท ใน 1 ชุดมีแสตมป์ราคาดวงละ 5 บาท จำนวน 7 แบบ จัดพิมพ์ทั้งหมด 1 ล้านชุด

ชุดที่ 2 “พระเกียรติคุณแผ่นไพศาลทั่วสากล”
ราคาชุดละ 35 บาท ใน 1 ชุดมีแสตมป์ราคาดวงละ 5 บาท จำนวน 7 แบบเช่นกัน แต่จัดพิมพ์เพียง 7 แสนชุด

ชุดที่ 3 “น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ”
มีแสตมป์ 1 ดวง ราคาดวงละ 100 บาท

จัดพิมพ์ทั้งหมด 1.2 ล้านดวง สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของแสตมป์ทั้งสามชุด สามารถซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป


“สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา” แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบในหลวง |http://dailynews.co.th/technology/1196


[Stamp] ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๒ • HM the King 84th Birthday Ann. Stamps (2nd Series)ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๑ -๓

ทั้งนี้แสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ “สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา”
ชุดที่ 1“พระชนมพรรษายิ่งยืงนาน”
ราคาชุดละ 35 บาท ใน 1 ชุดมีแสตมป์ราคาดวงละ 5 บาท จำนวน 7 แบบ จัดพิมพ์ทั้งหมด 1 ล้านชุด

ชุดที่ 2 “พระเกียรติคุณแผ่นไพศาลทั่วสากล”
ราคาชุดละ 35 บาท ใน 1 ชุดมีแสตมป์ราคาดวงละ 5 บาท จำนวน 7 แบบเช่นกัน แต่จัดพิมพ์เพียง 7 แสนชุด

ชุดที่ 3 “น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ”
มีแสตมป์ 1 ดวง ราคาดวงละ 100 บาท

จัดพิมพ์ทั้งหมด 1.2 ล้านดวง สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของแสตมป์ทั้งสามชุด สามารถซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป


“สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา” แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบในหลวง |http://dailynews.co.th/technology/1196

[Stamp] ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๑ • HM the King 84th Birthday Ann. Stamps (1st Series)ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๑
HM the King 84th Birthday Ann. Stamp (1st Series)
The Celebrations on the auspicious Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011 Commemorative Stamps (1st Series)

ทั้งนี้แสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ “สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา”
ชุดที่ 1“พระชนมพรรษายิ่งยืงนาน”
ราคาชุดละ 35 บาท ใน 1 ชุดมีแสตมป์ราคาดวงละ 5 บาท จำนวน 7 แบบ จัดพิมพ์ทั้งหมด 1 ล้านชุด

ชุดที่ 2 “พระเกียรติคุณแผ่นไพศาลทั่วสากล”
ราคาชุดละ 35 บาท ใน 1 ชุดมีแสตมป์ราคาดวงละ 5 บาท จำนวน 7 แบบเช่นกัน แต่จัดพิมพ์เพียง 7 แสนชุด

ชุดที่ 3 “น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ”
มีแสตมป์ 1 ดวง ราคาดวงละ 100 บาท

จัดพิมพ์ทั้งหมด 1.2 ล้านดวง สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของแสตมป์ทั้งสามชุด สามารถซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป


“สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา” แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบในหลวง |http://dailynews.co.th/technology/1196

[Coin] เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 | Commemorative Coin on the Occasion of HM the King 84th Birthday Ann.เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554มติชน - แห่จองเหรียญ 84 พรรษา | สัปดาห์เดียวเกือบ60ล้าน ตามเหรียญคืนคลังจ่อ1ล้าน: http://bit.ly/opZZqn

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ | Commemorative Banknote on the Auspicious Occasion of HM the King's 7th Cycle Birthday Anniversaryธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
|
Commemorative Banknote on the Auspicious Occasion of
His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary
5th December 2011

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกครบรอบ 84 ปี ในหลวง 9,999,999 ฉบับ เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในราคา 200 บาท ส่วนต่างนำขึ้นทูลเกล้าถวายในหลวง ซึ่งธนบัตรที่ระลึกดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ธนบัตรมีขนาดกว้าง 84 มิลลิเมตร หมายถึง พระชนมพรรษา 84 พรรษา และยาว 162 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อบวกตัวเลขความยาวของธนบัตรจะเท่ากับ 9 หมายถึงรัชกาลที่ 9 โดยธนบัตรทุกฉบับจะมีเลข 9 นำหน้าหมวด อักษรไทย ธ ซึ่งหมายความถึงพระมหากษัตริย์

ภาพด้านหน้าธนบัตร ได้อัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์บนลายพื้นสีเหลือบทอง เป็นภาพประธาน เบื้องซ้ายมีดวงฟอยล์สีเงินรูปวงกลมภายในมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เบื้องซ้ายมุมบนมีตัวเลขอารบิก "100” พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ สีทองเหลือบเขียว เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นและลงจะเห็นแถบแนวนอนสีทองเลื่อนขึ้นลงตามแนวตั้ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้เทคนิคป้องกันการปลอมแปลงใหม่มาใช้ในการพิมพ์ธนบัตรไทย

ส่วนภาพด้านหลังธนบัตร ได้อัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นภาพประธาน และภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้าน ต่าง ๆ ทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดตรังต่างให้ความสนใจสั่งจองธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดจอง และรับธนบัตรฯ พร้อมบรรจุภัณฑ์ได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป โดยธนบัตรมีราคา 2 ประเภท คือ 1. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมแผ่นพับ ราคาชุดละ 200 บาท 2. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมแผ่นพับและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีกรอบหีบเพลง ราคาชุดละ 500 บาท โดยรายได้จากการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ หลังหักค่าใช้จ่าย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนรายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปThailand issues 100 Baht Commemorative Banknote for the King's 84th Birthday
The Bank of Thailand will issue a Commemorative Banknote on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011.


Front: The portrait of HM the King over the background pattern printed with metallic gold ink . The silver foil bearing the inscription of HM the King’s initials “Bhor Por Ror”, the royal crest commemoration the 7th cycle birthday anniversary of HM the King on December 5,2011 the royal garuda emblem, and the Thai design.


Back: The portrait of HM the King during his visit to Mae Roem Reservoir Project under the royal initiative of HM the King. The other elements, The royal activities are demonstrated by the image of the King visiting the Thai people to ease suffering and bring happiness to them and the image of the King planting an experimental plot of vetiver grass, which signifies his contribution to the soil conservation. The images of Kwai Noi Bamrung Daen Dam in Phitsanulok Province and Chaipattana Low Speed Surface Aerator represent the royal activities regarding water resource development and management.

นิทรรศการ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ | the King's 84th Emblem Exhibitionนิทรรศการ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔"

Exhibition on Emblem for His Majesty's
84th Birthday Anniversary Celebrations

๓๐ มิ.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์: http://bit.ly/HMKing84th

December 4, 2011

National Emblem of BhutanNational Emblem of Bhutan
The emblem of Bhutan maintains several elements of the flag of Bhutan, with slightly different artistry, and contains much Buddhist symbolism.

The official description: "The national emblem, contained in a circle, is composed of a double diamond-thunderbolt (dorje) placed above a lotus, surmounted by a jewel and framed by two dragons. The thunderbolt represents the harmony between secular and religious power. The lotus symbolizes purity; the jewel expresses sovereign power; and the two dragons, male and female, stand for the name of the country which they proclaim with their great voice, the thunder."
Flag of Bhutan | ธงชาติภูฏานธงชาติภูฏานมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวทแยงมุม จากมุมธงด้านปลายธงบนมายังมุมธงด้านต้นธงล่าง ครึ่งบนเป็นพื้นสีเหลือง ครึ่งล่างเป็นพื้นสีส้ม กลางธงระหว่างเส้นทแยงมุมมีรูปมังกรสายฟ้าสีขาวหรือดรุก หันหน้าไปทางด้านปลายธง ต้นแบบของธงนี้เริ่มใช้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 ก่อนจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงรูปแบบปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2512

The national flag of Bhutan is one of the national symbols of Bhutan. The flag is based upon the tradition of the Drukpa Lineage of Tibetan Buddhism and features Druk, the Thunder Dragon of Bhutanese mythology. The basic design of the flag by Mayum Choying Wangmo Dorji dates to 1947. A version was displayed in 1949 at the signing of the Indo-Bhutan Treaty. A second version was introduced in 1956 for the visit of Druk Gyalpo Jigme Dorji Wangchuk to eastern Bhutan; it was based upon photos of its 1949 predecessor and featured a white Druk in place of the green original.


Drukair • Royal Bhutan AirlinesDrukair — Royal Bhutan Airlines, is the national airline of the Kingdom of Bhutan.
Its headquarters are in the western dzongkhag of Paro.