July 31, 2011

"พ.ว.ว." โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ : Petcharawut School"พ.ว.ว." โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใช้อักษรย่อ "พ.ว.ว." เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นNo comments:

Post a Comment