December 20, 2012

[Airline • 2013] 45 ปี บางกอกแอร์เวย์ส | 45th Anniversary Bangkok Airwaysความหมายของโลโก้ที่ชนะเลิศ ซึ่งออกแบบโดยนายธานี เหมือนนุช คือ เลข “45” แสดงถึงการครบรอบ 45 ปีของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เลข 4 ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายตัว “A” (อักษรเอใหญ่) และ เลข 5 คล้ายตัว “b” (อักษรบีเล็ก) สื่อถึง Asia’s Boutique Airline การเชื่อมต่อระหว่างเลข 4 และ 5 สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการที่สัญลักษณ์ (logo) ของบางกอกแอร์เวย์ส อยู่ด้านหลังเลข 45 แสดงถึง 45 ปีกับการเคียงข้างด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสายการบิน ฯ ให้เติบโต พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับสีที่ใช้ เป็นสีฟ้าและสีน้ำเงิน สีฟ้า สื่อถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลดุจท้องฟ้า และสีน้ำเงิน สื่อถึงความน่าเชื่อถือและความมมั่นคง
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย ม.ล. นันทิกา วรวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ในโอกาสสายการบินฯ จะครบรอบ 45 ปีในปีหน้า (พ.ศ.2556) ซึ่งทำคัดเลือกและตัดสินร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายต่อ สันติศิริ ครีเอทีฟ แชร์แมน บริษัท Nude Jeh จำกัด (ซ้าย) และนายเกรียงไกร กาญจนโภคิน ประธานคณะกรรมการบริหารร่วม บริษัท Index Creative Village จำกัด (มหาชน) (ขวา) โดยผลงานชนะเลิศ ออกแบบโดย นายธานี เหมือนนุช และรางวัลรองชนะเลิศออกแบบโดย นายอภัย ทิพย์อุดม
บางกอกแอร์เวย์สประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 45 ปี

November 20, 2012

2012 — the 16th ASEAN University Games, Vientiane, Laosງານມະຫາກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16
 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

the 16th ASEAN University Games
Vientiane, Laos | 2012
12 - 20 December 2012, Vientiane, Laos

Logo
- "Nark" or "Naga" is a worshipped animal thoughout the ASEAN nations.
- "Nark" or "Naga" is an animal full of omnipotent power and it's believed to parry spirits and evilness.
- "Nark" or "Naga" appeared as long ago as 450 years in the Lao saga before the establishment of Vientiane and it took its name " Vientiane Chanthabury Sisattanabhut".
- Dok Champa (Frangipani - Plumeria sp.) is the symbolic flower of the Lao nation which is filled with its beauty, fragrance and auspiciousness.
- ASEAN University Sport competition aims at creating good will of spiritual solidarity, friendship and peace within the ASEAN community as the slogan " We are ASEAN Family " suggests.
Mascot
- The Bee is a peaceful insect and it will always protect itself from external disturbance and dangers.
- Bees work in groups with great solidarity, strength and efficiency like savants and architectures of the ASEAN nations.
- Mr. Santiphab (Mr. Peace) represents the Peace between the ASEAN nations.
- Miss Mittaphab (Miss Friendship) represents the Best Friendship between the ASEAN nations.
November 13, 2012

2013 — CITES CoP16 @ Bangkok, Thailand | การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16
3 - 14 มีนาคม 2556


รายการข้อเสนอแก้ไขบัญชี CITES ในการประชุม CoP16

16th Meeting of the Conference of the Parties (CoP16) 
 3-14 March 2013
Bangkok, ThailandNovember 12, 2012

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ | Piriya Krairiksh Foundationมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
 (Piriya Krairiksh Foundation)

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ ตีความจากชื่อและนามสกุลของผู้ก่อตั้ง 
พิริยะ คือ ความเพียร จึงใช้ภาพพระมหาชนก พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญ "วิริยะ" บารมี เลือกตอนนางมณีเมขลาอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทร 
ไกรฤกษ์ ดัดแปลงจากสัญลักษณ์ประจำสกุล คือ กลุ่มดาวฤกษ์ หรือดาวหมีใหญ่ โดยให้หมีทรงเครื่อง เพื่อความสอดคล้องกันของลักษณะทางศิลปกรรม

ภาพต้นแบบวาดโดย: อาจารย์อรุโณทัย สมสกุล
ถอดลายเส้นโดย: ฟาร์ติเมาะห์ เซาะตีงู
November 3, 2012

ศึก ๙ ทัพ | Nine Armies' Wars


ศึกเก้าทัพ
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชินี 
กองทัพบก ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดสร้า งสารคดีกึ่งละคร และหนังสือ “ศึกเก้าทัพ” 

October 8, 2012

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ | HRH Princess Siribhachudhabhorn
๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


งานประเพณี บุญเดือนสิบ เมืองนคร ๒๕๕๕ | the 10th Lunar Month Making Festival 2012, Nakhon Si Thammaratงานประเพณี บุญเดือนสิบ เมืองนคร ๒๕๕๕
the 10th Lunar Month Making Festival 2012, Nakhon Si ThammaratTIPP 2012 | Thailand International Porcelain Convention 2012
 “Thailand International Porcelain Convention 2012″
ศ.ศ.ป.: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) | “ศักดิ์สิทธิ์” | SACICT : The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)“ศักดิ์สิทธิ์” | SACICT 
: The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) [ศ.ศ.ป.]
องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 

 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศขึ้นเมื่อปี 2538 และได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งมาเป็นลำดับ โดยเป็นโครงการที่จะช่วยให้ชาวไร่ชาวนาทั่วราชอาณาจักรมีงานศิลปาชีพทำและสามารถจำหน่ายผลงานของตนได้และนำมาซึ่งรายได้เสริมเป็นอย่างดี เป็นโครงการที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในประเทศและในนานาประเทศ อีกทั้งจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในประเทศด้วย
  
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 โดยให้เป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็นนิติบุคคลรูปแบบใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีชื่อย่อว่า ศ.ศ.ป.และชื่อภาษาอังกฤษว่า The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) หรือ SACICT (อ่านพ้องเสียงกับคำว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย) สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดได้มาจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเป็นองค์การมหาชนที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร โดยร่วมมือกัน 3 ฝ่ายคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน (โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


โขมพัสตร์ | Khomapastr Fabrics Co., Ltd.

โขมพัสตร์ | Khomapastr fabrics 


ฝ้ายทอใจ | Thai Cotton: A Fine Gift from Thailandฝ้ายทอใจ


"ทอฟ้าผ้าไทย" TorFahPhaThai | the Masterpiece


ทอฟ้าผ้าไทย
 the Masterpiece

September 28, 2012

[Stamp 2012] ตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ชุด ๑) | His Holiness Somdet Phra Nyansamvara, the Supreme Patriarch of Thailand Commemorative Stampsตราไปรษณียากรที่ระลึก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ชุด ๑)
๓ ตุลาคม ๒๕๕๕


ตราประทับที่ระลึก วันแรกจำหน่าย 
ตราไปรษณียากรที่ระลึก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ชุด ๑)

มี ๑๙ แห่ง ตามภาพ ดังนี้ 

1. ปณ.พลับพลาไชย กรุงเทพฯ 10100 
2.ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200 
3.เคาน์เตอร์ไปรสนียาคาร (ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200) เปิดให้บริการวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 12.00-20.00 น. 
4.ปณ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
5.ปณ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

6.ปณ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
7.ปณ.สำเหร่ กรุงเทพฯ 10600
8.ปณ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
9.ปณก. บางรัก กรุงเทพฯ 10501 
10.ปณ.สวนพลู กรุงเทพฯ 10121

11.ปณ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
12.ปณ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
13.ปณ.บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
14.ปณ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
15.ปณ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

16.ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230 
17.ปณ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 10240 
18.ปณ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
19.ปณ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000September 27, 2012

[Postal Marking 2012] ตราประทับที่ระลึก วันแรกจำหน่าย แสตมป์ที่่ระลึก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ชุด ๑)ตราประทับที่ระลึก วันแรกจำหน่าย แสตมป์ที่่ระลึก
ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ชุด 1) 

มี 19 แห่ง ตามภาพ ดังนี้ 

1. ปณ.พลับพลาไชย กรุงเทพฯ 10100 
2.ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200 
3.เคาน์เตอร์ไปรสนียาคาร (ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200) เปิดให้บริการวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 12.00-20.00 น. 
4.ปณ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
5.ปณ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

6.ปณ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
7.ปณ.สำเหร่ กรุงเทพฯ 10600
8.ปณ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
9.ปณก. บางรัก กรุงเทพฯ 10501 
10.ปณ.สวนพลู กรุงเทพฯ 10121

11.ปณ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
12.ปณ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
13.ปณ.บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
14.ปณ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
15.ปณ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

16.ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230 
17.ปณ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 10240 
18.ปณ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
19.ปณ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000