December 4, 2013

การเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ | พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวลพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ 
ภายใต้พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร

ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม 
วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

the Phuttan Kanchana Singhat Throne 
@ Raj Pracha Samakhom Pavillion, Klai Kangwon Palace,
Hua Hin, Prachuap Khirikhan
http://pic.twitter.com/4BaPBGNFaW via @TeamMallika_DP
#Thailand #HuaHin #KingBhumibol #LongLivetheKing #WeloveKing #หัวหิน 

November 27, 2013

๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (๒๔๖๗ - ๒๕๕๗) • 90th Anniversary of ChiangMai Rajabhat University (1924 - 2014)
2467 - 2557 
90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | มร.ชม.
90th Anniversary of  ChiangMai Rajabhat University | CMRU

1 เมษายน พ.ศ. 2467 (โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ)

ความหมายของตราสัญลักษณ์:
 ดาว (บนสุด) เปรียบเสมือนท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์ที่มีดวงดาว สื่อความหมายถึงความดี ความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่ไพศาลไปทุกสารทิศ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ องค์พระพิฆเนศวร์ เทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ เป็นองค์เทพเจ้าประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน สื่อความหมายถึงความสำเร็จและขจัดความขัดข้องทั้งปวง และ เลข 90 เลข 9 (สีเหลืองทอง) และ เลข 0 (สีดำ) เลข ๙๐ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงจำนวนปีของการครบรอบวาระแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้สีดำ – เหลือง อันเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบเป็นลายประจำยาม ซึ่งเป็นลายหลักในงานศิลปะไทย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย ที่ประณีตสวยงาม เป็นยามรักษาการณ์ปกป้องภยันตราย มีความสัมพันธ์ ความสมดุลและการเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ สื่อความหมาย ถึงตลอดระยะเวลา 90 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม่


September 10, 2013

[Stamp 2013 #1026] ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร • 70th Anniversary of Silpakorn University Commemorative Stamp


พระพิฆเนศวร | Ganesha ประติมากรรม: 14 x 26 x 31 นิ้ว | Sculpture: 14 x 26 x 31 inches
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ | Chalermchai Kositpipat 


ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปีพุทธศักราช 2554 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

70th Anniversary of Silpakorn University Commemorative Stamp


  

พระคเณศ หรือ พระพิฆเนศวร
เป็นเทพเจ้าแห่งโภคทรัพย์อิทธิฤทธิ์ และปัญญา
เป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ศิลปวิทยาการ
เป็นเทพเจ้าผู้ทรงขจัดอุปสรรคและบันดาลความสำเร็จแห่งกิจกรรม
เป็นเทพองค์สำคัญซึ่งเข้าไปผูกพันกับผู้คนแขนงต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านศาสตร์วิทยาทุกสาขา ศิลปกรรม นาฏศิลป์วรรณกรรม และการค้าขาย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเอาองค์พระคเณศเป็นตราสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่เป็นสถาบันทางปัญญาที่ให้การศึกษาศิลปะและวิทยาการต่าง ๆ เป็นหลัก

Ganesha or Ganesa is one of the best-known and most widely worshipped deities in the Hindu. Ganesha is revered as the Remover of obstacles, the Lord of prosperity, the Patron of arts and sciences, letters, dramatic arts, trade and the Deva of intellect and wisdom. 
Silpakorn University has brought Ganesha as the University’semblem to correspond with the missions of the University which is represented as the forefront academic institution to disseminate knowledge of arts and culture, as well as contributing to other disciplines to promote the strength of society and global community.August 24, 2013

๒๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๙ : ๑๙ สิงหาคม ๒๓๕๖ - ๒๕๕๖ | 2013 • Bicentenary of the Birth of Ariyavangsagatayana, the 9th Supreme Patriarch of Thailand๒๐๐ ปี แห่งวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

2013 • Bicentenary of the Birth of Ariyavangsagatayana
the 9th Supreme Patriarch of Thailand


พัดรองที่ระลึกฯ
http://facebook.com/photo.php?fbid=10201192835175639
พัดรองที่ระลึกในวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 
สกลมาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
สถิต ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม: Facebook

July 24, 2013

[Stamp 2013 #999] “อัคราภิรักษศิลปิน” • Pre-eminent Protector of Arts and Craftsกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม โดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จัดสร้างดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษ “อัคราภิรักษศิลปิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระองค์ทรงเป็น “ศิลปินยิ่งใหญ่  ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” โดยได้อัญเชิญพระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน จากฝีมือการวาดของ นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๓ จำนวน ๖ ภาพ มาออกแบบเป็นตราไปรษณียากร “อัคราภิรักษศิลปิน” เป็นชุดดวงตราไปรษณียากรไทย ลำดับที่ ๙๙๙  พร้อมอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานที่ด้านบนของแผ่นตราไปรษณียากร  

July 17, 2013

[Stamp 2013 #1010] นกกลางคืน • Owl Postage Stampsตราไปรษณียากร ชุด นกกลางคืน 

นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา Barred Eagle-Owl Bubo sumatranus
นกแสBarn Owl Tyto alba
นกเค้ากู่ หรือนกฮูก Collared Scops Owl Otus lettia
นกเค้าแคระ Collared Oowlet Glaucidium brodiei

Owl Postage Stamps 
Issue Date : 29 July 2013

June 29, 2013

45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • 45th Anniversary Prince of Songkla University


45th Anniversary Prince of Songkla University 
1968-2013

45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาส 45 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้รายละเอียดความหมายขององค์ประกอบต่างๆ ของตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ว่า

ตัวเลข 45 หมายถึง การครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยออกแบบรูปร่างของตัวเลข 45 ให้มี เส้นสายที่พลิ้วไหว เมื่อนําตัวเลข 45 มาสอดประสานกับรูปร่างของเครื่องหมาย Infinity ซึ่งหมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ทุกๆมิติ

ลักษณะการพลิ้วไหวของเส้น หมายถึง การต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีความกลมเกลียว การช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร/ สถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา

สีน้ำเงิน หมายถึง สีบลู เป็นสีประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีม่วง หมายถึง สีของดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดอกศรีตรัง


 

นอกจากนี้อาจารย์อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ ยังมีผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ , ภาพการ์ตูน mascot 28 ชนิดกีฬา และรวมถึงออกแบบเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 39 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555

June 21, 2013

[Exhibition / World Heritage • 2013] “Our Common Heritage: Exploring World Heritage Sites of Cambodia, Laos and Viet Nam”

OUR COMMON HERITAGE
February 19 – July 31, 2013

A special exhibition entitled “Our Common Heritage: Exploring World Heritage Sites of Cambodia, Laos and Viet Nam” that inaugurated on 19 February 2013 is one of the result of UNESCO-Japan Fund in Trust project called “Revitalizing World Heritage Site Museums in Cambodia, Laos and Viet Nam”. The project was launchedon July 2011 and followed by two regional workshops, the first in Hanoi ( in 2011) and the second in Siem Reap (in 2012), with participants from the nine museums – National Museum of Cambodia, Preah Norodom Sihanouk Angkor Museum, Angkor National Museum, Preah Vihear Eco Global Museum from Cambodia, Thang Long Imperial Citadel site museum, My Son Interpretation Center, Da Nang Cham Sculpture Museum, Ho Citadel site Museum from Vietnam, and WatPhu Museum from Laos.

The exhibition “Our Common Heritage: Exploring World Heritage Sites of Cambodia, Laos and Viet Nam” will be organized at the above mentioned four museums in Cambodia. For Cambodia, this is the second inauguration of this kind- the first inauguration was held in December 2012 at the Preah Norodom Sihanouk Angkor Museum in Siem Reap. The other two exhibitions at Angkor National Museum and Preah Vihear Eco Global Museum are planned to be inaugurated this year as well. 

The exhibition is composed of four groups of panels – The first introduces the concept of the World Heritage Convention, its history and the location of the participating World Heritage sites and museums, as well as Outstanding Universal Values of these sites; the second and third groups of panels showcase the commonly developed themes such as Nature and Myth and Trade and Exchange, and the last group shows a theme specially created by the museum itself – Khmer Ornament.

In addition to the exhibition, the National Museum of Cambodia, as well as other eight participating museum in this project will run an education program with school children until the end of June 2013.

The aim of this exhibition is to provide visitors with new narratives by shedding light on the historical interconnection between various World Heritage sites and related populations of sub-region.


June 17, 2013

Cambodia 2013 • the 37th Session of the World Heritage Committee in Phnom Penh & Siem Reap - AngkorThe 37th session of the World Heritage Committee will be held in the Kingdom of Cambodia, in Phnom Penh and Siem Reap-Angkor, from 16th to 27th June 2013. 

The 37th session is organized by UNESCO and the National Commission of Cambodia with the support of the Presidency of the Council of Ministers.


World Heritage Committee to inscribe new sites on UNESCO World Heritage List and examine conservation of sites already on the List


Opening Ceremony
(16/06/2013) © UNESCO / Eric EsquivelImportant Khmer statues returned to Cambodia during opening of World Heritage meeting in Phnom Penh

June 14, 2013

[Google Doodle] 2013 • 1,000th Anniversary of the Founding of the City of Granada (1012-1013)
1,000th Anniversary of the Founding of the City of Granada (1012-1013)

In 1012-1013 the city of Granada acquired importance; before that time it was occasionally mentioned by Arabian historians, but always as a dependency of Elvira (ancient city of Spain now Granada). With the arrival of the Zirid dynasty in 1013, Granada became an independent emirate Taifa of Granada. During the Reconquista the Nasrids aligned themselves with Ferdinand III of Castille and in 1238 the state officially became the Emirate of Granada. The Kingdom of Granada has been a fundamental factor in the history of Al-Andalus and of Spain as a whole; it has played a critical role as a blend of cultures and religions. The 1492 surrender of the Islamic Emirate of Granada to the Catholic Monarchs is one of the more significant events in Granada’s history and also the completion of the Reconquista of Al-Andalus.


May 19, 2013

2nd APWS | ChiangMai 2013 • 2nd Asia-Pacific Water Summit
 the 2nd Asia-Pacific Water Summit (2nd APWS) 
: “Water Security and Water-related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” 

 14th– 20th May 2013 
(conjunction with Technical Workshops and Exhibitions)
at the International Convention and Exhibition Centre 
Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary
Chiang Mai, Thailand.

Water systems are important sources of income and food for a large part of the world's population, whose food and water supplies are now at risk.