June 22, 2010

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) • OBEC | Office of the Basic Education Commission
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งราชอาณาจักรไทย (สพฐ.)
Office of the Basic Education Commission of Thailand (OBEC)

เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงชั้น:
• ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
• ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
• ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
• ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งขึ้นโดยการรวมเอากรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน เมื่อครั้งปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
No comments:

Post a Comment