February 28, 2011

มหาวิทยาลัยพะเยา • University of Phayao


มหาวิทยาลัยพะเยา • University of Phayao

“Wisdom for Community Empowerment
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”แนวความคิดในการออกแบบ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นที่ที่สร้างปัญญา และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
และแสดงเอกลักษณ์ของภาคเหนืออันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
1. กรอบรูปศิลาจารึก แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสตร์ต่างๆ ในเมืองพะเยาที่มีแต่โบราณ และสื่อถึงการส่งต่อความรู้ สืบทอดสู่ชนรุ่นต่อไป
2. เครื่องสัตภัณฑ์ เชิงเทียนโบราณของชาวล้านนาและเทียน 7 เล่ม สื่อถึงการบูชาความดี และแสงสว่างแห่งปัญญา
3. ตัวอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา มพ อ้างอิงมาจากตัวอักษรฝักขามล้านนาที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบในเมืองพะเยา
4. ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สีของตราสัญลักษณ์
1. สีม่วง สื่อถึงสีประจําพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
2. สีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง

2011 — ๑๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด • 10th Anniversary Kamphaeng Phet Rajabhat University: Mae Sod Campus

2011 — 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต • 40th Anniversary Phuket Rajabhat University

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
• 40th Anniversary Phuket Rajabhat University

9 มิถุนายน 2514 - 2554

2011 — Li Bai's 1310th Birthday Anniversary [Google Doodle]Description: Li Bai's 1310th birthday
Major Chinese poet of the Tang dynasty

Date: 28 February 2011

2011 — 148th birthday of Joaquin Sorolla [Google Doodle]


Description : 148th birthday of Joaquin Sorolla - Spanish painter

2011 — Dominican Republic's Independence Day [Google Doodle]Dominican Republic's 2011 Independence Day

Date: 27 February 2011

2011 — Kuwait's National Day [Google Doodle]Kuwait's 2011 National Day

Date: 26 February 2011

2011 — Estonian Independence Day [Google Doodle]Description: Estonian Republic Independence Day
Celebrates the declaration of independence in 1918.
Date: 24 February 2011

FIS 2011 Nordic World Ski Championships [Google Doodle]


FIS 2011 Nordic World Ski Championships
Oslo, Norway

Date: 23 February 2011


Constantin Brancusi's 135th Birthday [Google Doodle]


Constantin Brancusi's 135th Birthday
Courtesy of ARS, NY / ADAGP, Paris

Date: 20 February 2011

Cricket World Cup 2011 [Google Doodle]


Cricket World Cup 2011
hosted by India, Sri Lanka and Bangladesh
Date : 19 February 2011


Bangladesh / India / Sri Lanka 2011 — the 10th Cricket World Cup

CricketWorldCup2011.co.in

Oscar 2011 — 83rd Academy AwardsFebruary 25, 2011

2011 — ๔๐ ปี มูลินิธิโกมลคีมทอง • 40th Anniversary Komol Kimthong Foundation


มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดตั้งขึ้นภายหลังจากการเสียชีวิตของนายโกมล คีมทอง บัณฑิตหนุ่มจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หรือครูโกมลของเด็กน้อยแห่งโรงเรียนเหมืองห้วยในเขา ต.บ้านส้อง กิ่งอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี แบบอย่างของเขาได้สร้างความศรัทธาให้กับผู้อยู่ข้างหลัง ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิในนามของเขาขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๔ มิใช่เพียงเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เขาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์ที่จะสานต่อและสนับสนุนผู้มีอุดมคติให้แพร่หลายเป็นจริงในสังคมนั่นคือเพื่อกระตุ้นเตือน และสนับสนุนให้บุคคลมีความเสียสละเพื่อสังคม มีอุดมคติเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง

“หินก้อน แรกร่วง ลงพื้น ก้อนอื่น ร่วงตาม ทับถม
กลบมิด ก้อนเก่า เจ้าจม สะสม เป็นทาง ให้เดิน”


๔๐ ปี มูลินิธิโกมลคีมทอง — ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

February 23, 2011

IMLD 2009 • International Mother Language Day2008 • International Year of Languages • 'Languages matters!!' & IMLD

2008 • International Year of Languages • 'Languages matters!!'


IMLD • International Mother Language Day — 2004 - 2005 - 2006 - 2007


International Mother Language Day 2004
“Everyone loses if one language is lost because then a nation and culture lose their memory, and so does the complex tapestry from which the world is woven and which makes the world an exciting place.”
Vigdis Finnbogadottir, UNESCO’s Goodwill Ambassador for Languages, Former President of Iceland


- Half of the world’s 6000 to 7000 languages are in danger of extinction.

- International Mother Language Day, celebrated annually on February 21, aims to promote the recognition and practice of the world’s mother tongues, particularly minority ones.

- UNESCO member states are helping to protect and revitalize our rich cultural diversity by promoting languages as a means of communication, interaction and understanding among different peoples.

- This year, UNESCO Headquarters plays host to a unique exhibition of children’s exercise books from around the world illustrating the process by which children learn and master the use of written literacy skills in the classroom.

- The Organization will continue to promote multilingualism through its educational and cultural programmes to protect the world’s oral and intangible heritage.

February 22, 2011

WikiHerps


Founded: 2011
Mission: This group is created by the need to share information about the herpetology (books, herpetology journal´s papers, manuals, etc.), which in many cases is limited or restricted to a small circle of people. Feel free to request articles or any document relating to the field of herpetology that has been difficult to acquire, perhaps some member of the group can facilitate it. Likewise, share the documents you have.

Website: http://facebook.com/WikiHerps