December 1, 2010

2010 — สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ • the Development Work for Children in Remote Areas


สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

the 3 Decades of the Development Work for Children and Youth in Remote Areas as initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอาชีพ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น การดำเนินงานจะเริ่มต้นที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา แล้วจึงขยายงานไปสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนและ เยาวชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 700 แห่ง กระจายอยู่ 50 กว่าจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศขอพระราชทานพระ มหากรุณาให้ไปทรงทำโครงการช่วยเหลือในต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศมองโกเลีย เป็นต้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่าง ต่อเนื่อง ในปีพุทธศักราช 2553 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ และทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา ผู้ปฏิบัติงานทุกหมู่เหล่า ครูและนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า จึงพร้อมใจร่วมกันจัดงาน “สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้นตลอดปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ มีความหลากหลายในบริบทของชุมชนและวัฒนธรรม
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน


the 3 Decades of the Development Work for Children and Youth in Remote Areas as initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

No comments:

Post a Comment