July 31, 2011

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ • Sai Nam Peung Schoolโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2504
ณ เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครNo comments:

Post a Comment