January 16, 2013

มหาวิทยาลัยขอนแก่น “๕๐ ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม” | ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น • 50 Anniversary of Khon Kaen University (1964 - 2014)“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
๕๐ ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม

1964 - 2014  |  ๒๕๐๗ - ๒๕๕๗


ความหมาย


ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เลข 5 และ เลข 0 มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวโดยไล่โทนจากสีดินแดงไปยังสีเหลืองทอง สื่อถึง 50 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลีบบัวสามชั้นรองรับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อถึงเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ ดำเนินงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีคำขวัญ “50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” แ ส ด ง ถึง เ จ ต น า ร ม ณ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นตลอดมานับจากแรกเริ่มก่อตั้งในปี 2507 จนถึงปัจจุบัน คือดำเนินงานทุกภารกิจเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา ด้วยความใส่ใจ ห่วงใยต่อชุมชน และสังคม 
[KKU50] พระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์ใหญ่ที่สุดในอีสาน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น


พระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์ใหญ่ที่สุดในอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแผนสร้างพระไม้องค์ใหญ่ที่สุดในอีสานด้วยมือประชาชน เชิญชุมชนและบุคลากรร่วมแกะสลักสร้างอานิสงค์ เป็นที่เคารพสักการะในวาระ 50 ปีของการสถาปนา มข.

ประดิษฐานใน หอพระ ที่จะมีส่วนยอดจะมีลักษณะยอดบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม ที่เป็นสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


"พลบดีเกมส์ 2556" การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 • "Palabodee Games 2013" the 41st Thailand University Games
"พลบดีเกมส์" 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 


10-19 มกราคม 2556 
ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี  "Palabodee Games 2013" 
the 41st Thailand University Games