July 31, 2011

โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ • Petcharat Schoolโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ตราประจำโรงเรียน
พระมหาพิชัยมงกุฎและพระนามย่อเพชรรัชต์ อยู่เหนืออักษรย่อ พ.ร.
ความหมาย พระมหาพิชัยมงกุฎและพระนามย่อเพชรรัชต์
หมายถึง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ แก่เหล่าคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเพชรรัชต์ตลอดมา
อักษรย่อ พ.ร. หมายถึง พวกเราชาวเพชรรัชต์มีความสามัคคีไม่มีแตกแยกจากกัน ดังจะเห็นจากอักษร
พ และ ร ที่อยู่ซ้อนทับกัน
วงกลมล้อมรอบ หมายถึงขอบเขตระเบียบที่ชาวเพชรรัชต์ ยึดมั่นปฏิบัติตลอดไป


No comments:

Post a Comment