July 29, 2011

“พุทธรักษาเกมส์” • กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 27 | “Buddharaksa Games” • the 27th Thailand RMUTL Games“พุทธรักษาเกมส์”
• กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 27
| “Buddharaksa Games”• the 27th Thailand RMUTL Games

ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2553

พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดน่าน
ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ประกอบด้วย 6 กลีบ 6 สีซึ่งเป็นสีประจำของทั้ง 6 เขตพื้นที่ ได้แก่
สีแดง – เชียงราย • สีเทา – ภาคพายัพ • สีเขียว – พิษณุโลก
• สีม่วง – ลำปาง • สีเหลือง – น่าน • สีน้ำเงิน – ตาก


มาสคอต: กระต่ายนำโชค ชื่อว่า “รักกัน”

No comments:

Post a Comment