August 30, 2010

2009 — 50th Anniversary Thepmitrsuksa School


50 ปี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี2010 — 60th Anniversary Thidanukhro School


60 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


2010 — 75th Anniversary Yothinburana School


75 ปี โรงเรียนโยธินบูรณะ2011 — 4 Decads of Bodindecha (Sing Singhaseni) School


40 ปี บดินทรเดชา พัฒนาสู่สากล
40 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
30 เมษายน 2514 - 2554

40th Anniversary Bodindecha (Sing Singhaseni) School
2007 — 15th Anniversary Nawaminthrachinuthit Bodindecha School


นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปริทัศน์ บัณรสวรรษ วรมงคล
๑๕ ปี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ - ๒๕๕๐

15th Anniversary Nawaminthrachinuthit Bodindecha School


2010 — 20th Anniversary Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
๒๐ ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ - ๒๕๕๓2005 — 15th Anniversary Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School


๑๕ ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑๖ กรกฎา บดินทรเดชาสอง ฉลอง ๑๕ ปี
กว่าจะมาเป็น "บดินทร ๒"

August 23, 2010

1990s — Asia-Europe Meeting

การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting)
เริ่มจัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. ๒๕๓๙)
และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๒ ปี


ASEM 1
Bangkok '96 : Thailand
การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting) : Asia-Europe Meeting Thailand's Stamp

ASEM 2

London'98 : United Kingdom

ASEF — the Asia-Europe Foundation

August 19, 2010

2010 — 50th Anniversary of the Orbital Flight 'Sputnik 5' featuring Belka & Strelka


2010 Google Doodle: Aug 19, 2010
50th Anniversary of the Orbital Flight featuring the dogs Belka & Strelka

Sputnik 5 (Korabl Sputnik 2) was launched on August 19, 1960 with the dogs Belka and Strelka.

2010 — South Korea's Independence Day


2010 Google Doodle: Aug 15, 2010
South Korea's Independence Day - (South Korea)

August 17, 2010

2010 — 65th Anniversary of Indonesia's Proclamation of Independence


the 65th anniversary of Indonesia's Proclamation of Independence
(Proklamasi Kemerdekaan Indonesia or Proklamasi)
วันประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย ครบ 65 ปี
17 August 1945 - 2010
2010 Google Doodle: Long live Indonesia
— Celebrating the 65th Anniversary of the Republic of Indonesia independence


Indonesia's Proclamation of Independence — 2008 & 20092009 Logo


2009 Google Doodle: Aug 17, 2009 Indonesia's Independence Day - (Indonesia)2008 Logo

PSU Open Week 2010


งานผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นราวกลางเดือนสิงหาคม เป็นประจำทุกปี

งาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2553 จะใช้หัวข้อหลักในการจัดงาน ว่า
“ม.อ. วิชาการ 2553 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย”

August 16, 2010

Thailand’s Festival of International Fireworks in Honor of their Majesties"งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ"

ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีแผ่นดิน ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2553

Thailand’s Festival of International Fireworks in Honor of their Majesties


2007 — Amazing E-san Fair

Thailand Boutique Awards 2010


โครงการประกวดโรงแรมบูติกขนาดเล็กครั้งแรกในไทย “Thailand Boutique Awards 2010”

เว็บไซต์โครงการ: www.thailandboutiqueawards.com

The Likay Angthong Festival 2006


'เดอะ ลิเก' เทศกาลการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลิเกอ่างทอง


เดอะลิเก เทศกาลการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลิเกอ่างทอง

2001 — 7 Wonders @ Silomโครงการปิดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการภายใต้ แนวคิด Walking Street หรือ ถนนคนเดินแบบยั่งยืนซึ่งกิจกรรมต่างๆ ใช้ชื่อว่า “7 มหัศจรรย์ที่สีลม” หรือ “7 Wonders @ Silom”

การดำเนินการดังกล่าวกำหนดให้ปิดถนนสีลม เพื่อเป็นถนนเฉพาะให้คนเดินทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 24.00 น. เริ่มจากวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 ต่อเนื่องถึงวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2544 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้นบนถนนภายใต้แนวคิด “คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน” กิจกรรมดังกล่าวใช้ชื่อว่า “7 มหัศจรรย์ที่สีลม” (7 Wonders @ Silom) ดังนี้

1. Green Life-Green Silom “เปิดโลกสีเขียว” วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2544
2. Healthy Silom “พลังกาย พลังใจ” วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2544
3. The Melody of Silom “ถนนสายดนตรี” วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2544
4. The Arts of Silom “เส้นสายลีลา” วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2544
5. Gift & Give “ของฝากจากใจ” วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2544
6. Silom Festival “สีสันเหมันต์” วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2544
7. Silom New Year “สุขสันต์ปีใหม่” วันอาทิตย์ที่ 30 - วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2544


“7 Wonders @ Silom”


2010 — Mother's Day in UK & Ireland


Happy Mother's Day in United Kingdom & Ireland
:- August 15th

2010 — India Independence DayIndia Independence Day
Independence :
August 15, 1947August 12, 2010

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ • The Bhumirak Dhamachart ProjectTHE BHUMIRAK DHAMACHART PROJECT [Nakhon Nayok]
THE ROYAL NATURE CONSERVATION CENTER

ความเป็นมา :: ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดซื้อที่ดินผืนนี้ จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 18 ตร.วา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นสมควรที่จะได้รับใช้เบื้องยุคลบาท เผยแพร่แนวพระราชดำริให้กว้างขวางและลึกซึ้งออกไป ในกิจกรรมที่จะเข้าถึงสาธารณะชนจำนวนมากได้ จึงขออนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ที่ดินเป็นที่รวบรวมข้อมูลและมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดเป็น "โครงการศูนย์นันทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ" เพื่อเสนอแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่คาดว่าจะมาท่องเที่ยวโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน ที่จะแล้วเสร็จในปี 2547 ได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วย สมาคมฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ให้ดำเนินการตามที่เสนอ โดยการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ ต้อนรับนักท่องเที่ยว อาคารห้องประชุม ร้านค้า และลานนิทรรศการ เป็นต้น

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อโครงการว่า "ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จรับมอบศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมเปิดศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติอย่างเป็นทางการ


ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
เลขที่ 98/1 ม.2 บ.ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เว็บไซท์ : www.bhumirak.com

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร • The Sirindhorn International Environmental Park


อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
The Sirindhorn International Environmental Park

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมกันจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ ในปีพุทธศักราช 2546 และได้รับพระราชทานนามว่า “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” (The Sirindhorn International Environmental Park) โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระ ราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก