January 11, 2011

การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ • Chiang Mai International Health Promotion Meeting 2010 : “Experience Natural Balance With Lanna Culture”


การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติประจำปี 2553
“Chiang Mai International Health Promotion Meeting 2010”จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ (ชมรมโรงพยาบาลเอกชน, ชมรมทันตแพทย์เชียงใหม่, สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมนวดแผนไทย, ชมรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริม) กำหนดจะจัดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ(Chiang Mai International Health Promotion Meeting 2010) ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
การประชุมครั้งนี้จะเน้นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ล้านนาสปา นวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยกำหนด THEME ของการประชุมไว้ว่า “Experience Natural Balance With Lanna Culture” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ และมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ Lanna spa uniqueness, Lanna Herbs, Treatment and Philosophies, The SPA experience as the way of Lanna life, Lanna Music, The Secret of a Unique Wellness life, Thai Massage Ancient Healing for body and mind, Lanna Spa Cuisine, Tea for life เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้คำปรึกษาและสาธิตบริการสุขภาพต่างๆ (นวด,สปา) รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพกว่า 60 บู้ธ

No comments:

Post a Comment