January 16, 2011

2011 — 'เวสสุวัณเกมส์' การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 • 'Wessuwan Games' the 28th Local Administration Student Games


21 – 30 มกราคม 2554
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (เวสสุวัณเกมส์)
ที่จังหวัดอุดรธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ

'เวสสุวัณเกมส์' การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
'Wessuwan Games' the 28th Local Administration Student Games


ความหมายของสัญลักษณ์ “เวสสุวัณเกมส์”
๑. รูปท้าวเวสสุวัณ หมายถึง ตราประจำเมืองหรือตราประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปยักษ์ถือกระบองที่เรียกว่า ท้าวเวสสุวัณ ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำทิศอุดร มาเป็นองค์ประธานของตราสัญลักษณ์ จึงเป็นที่มาของการแข่งขันกีฬา “เวสสุวัณเกมส์”
๒. “เวสสุวัณเกมส์” หมายถึง ขื่อของการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๓ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ
๓. ห่วงกีฬา ๕ ห่วง หมายถึง การรวมพลังของนักกีฬาทั้ง ๕ ภูมิภาค ซึ่งมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘
๔. รูปศาลหลักเมือง หมายถึง เอกลักษณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวชีวิตจิตใจของชาวอุดรธานีที่ได้สักการะ กราบไหว้บูชามาเท่านานแสนนานตลอดมา
๕. รูปไหบ้านเชียง หมายถึง วัตถุโบราณที่ค้นพบในจังหวัดอุดธานี ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
๖. พระอาทิตย์ หมายถึง ความโชติช่วงสว่างไสวของการกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กลีบดอกจานสีแสด หมายถึง ดอกทองกราวหรือดอกจาน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีแสดและเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานี


No comments:

Post a Comment