January 25, 2011

2011 — 'ตะวันออกเกมส์' กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 • 'Tawan-ok Games' the 27th Thailand RMUT Games'ตะวันออกเกมส์' กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
'Tawan-ok Games' the 27th Thailand Rajamangala University of Technology (RMUT) Games

ตราสัญลักษณ์ (Logo)
ความหมาย:
๑) ตัวเลขเก้าไทย '๙' ให้ความหมายสื่อถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันมีความหมายว่า "สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา" และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

๒) คลื่น สีเทอร์ควอยส์ (สีน้ำทะเล) และ สีน้ำเงินจำนวน ๙ คลื่น ให้ความหมายสื่อถึงคลื่นน้ำในท้องทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก ที่งดงามด้วยผืนดิน ผืนฟ้า และผืนน้ำ และให้ความหมายสื่อถึงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง อันประกอบไปด้วย
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๓) ตัวอักษรคำว่า "ตะวันออกเกมส์ " เป็น ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะงาน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ โดยนำคลื่นน้ำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการประดิษฐ์ โดยให้คลื่นน้ำสื่อถึงท้องทะเลอันกว้างไกลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

คำขวัญ (Motto)
" ลมตะวันออก ก่อ คลื่นตลอดปี กีฬาสามัคคี ก่อ มิตรไมตรีตลอดกาล "
ความหมาย:
ภูมิภาคตะวันออก มีท้องทะเลอันกว้างใหญ่ มีคลื่นที่เกิดจากการพัดของลมตะวันออกตลอดทั้งปีทำ ให้ภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จัก เป็นที่พักผ่อน ท่องเที่ยว อยู่อาศัย ประกอบอาชีพต่าง ๆ ของคนไทยมานานแสนนาน คลื่นที่ถาถมเข้าฝั่งไม่เคยหยุดหย่อน ยังคงคลื่นตัว ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง อยู่อย่างนี้ตลอดปี เปรียบเสมือนกับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ได้สร้างมิตรภาพ สร้างเพื่อน สร้างคนให้เป็นคน เพราะกีฬาเป็นสื่อกลางที่จะนำพาเพื่อนจากทั่วทุกสารทิศให้เดินทางมายังภาค ตะวันออก มาพบกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน มาร่วมแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วย สปิริต การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของเหล่านักกีฬา เจ้าหน้าที่ กองเชียร์ ผู้ชม เพื่อนำมาซึ่ง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ การมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน การได้เพื่อนใหม่ มิตรใหม่ ย่อมก่อให้เกิด ความผูกพัน ในนามลูกราชมงคลทั้งมวล ซึ่งจะเริ่มขึ้นและยังคงอยู่ตลอดเวลา ชั่วกาลนานสัตว์นำโชค (Mascot)
ปลาการ์ตูนพันธุ์ส้มขาวเป็นตัวผู้ ชื่อ "น้ำหนึ่ง" และปลาการ์ตูนพันธุ์มะเขือเทศ เป็นตัวเมีย ชื่อ "น้ำใจ"ปลาการ์ตูน เป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม น่ารัก โดยในธรรมชาติปลาการ์ตูนจะอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเล ที่ถึงแม้ว่าดอกไม้ทะเลจะมีเข็มพิษแต่กลับไม่ทำอันตรายต่อปลาการ์ตูน ทำให้ปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย เปรียบเสมือนว่า การอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาที่ไม่ว่าจะมาจากต่างภูมิภาค ต่างถิ่น ต่างครอบครัว ต่างวัฒนธรรมแต่ก็สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปัน รู้รัก รู้อภัย มีความเป็นมิตรผูกพันธ์ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี
ผู้ออกแบบ: น.ส.กอบกนก กสิศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์No comments:

Post a Comment