January 12, 2011

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ • Chiang Mai Brand


องค์ประกอบ ประจำยาม ออกแบบเป็นรูปช้างลักษณะคล้องงวงกันภายใต้รูปทรงกาแล
- ช้าง คือ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ ลักษณะคล้องงวงกันสื่อความหมายได้สองนัยยะคือการร่วมมือของชาวเชียงใหม่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรืออีกนัยยะเป็นการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
- กาแล สัญลักษณ์ซึ่งแสดงความเป็นท้องถิ่น
- ประจำยาม สื่อถึงความสวยงาม ความอ่อนช้อยของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ความเอื้ออารีย์ของผู้คนอันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างประณีตสวยงามและมีคุณภาพ
- สีฟ้าเข้ม สีประจำจังหวัดเชียงใหม่
- สีเหลืองทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้า ความสวยงามมีคุณค่า
องค์ประกอบโดยรวมจึงสามารถสร้างทัศนคติ (New Attitude) ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ (Brand Image) ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิต (Corporate Image) และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด(Provincial Image) ได้อย่างเด่นชัดและสมบูรณ์แบบ

No comments:

Post a Comment