March 6, 2010

40th Anniversary of Mahasarakham University (MSU)
40 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2511 - 2551)
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย

• วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2511)
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (ปีพุทธศักราช 2517)
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2537)

สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
"ดอกคูณเกมส์"
การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
หรือ อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2552)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2552


No comments:

Post a Comment