March 14, 2010

มูลนิธิชุมชนสงขลา • Songkhla Community Foundation

มูลนิธิชุมชนสงขลา
Songkhla Community Foundation

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์มูลนิธิชุมชนสงขลา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่งนายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม

ที่อยู่ 3/116 หมู่ 1 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


ความหมายตราสัญลักษณ์

  1. ลายกนกแทนความเป็นไทย สังคมที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และเป็นอักษรตัว S แทนคำว่า Songkhla และคำว่า Success แทนความสำเร็จ

  2. ปลายแหลมของเส้นพลิ้วที่ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ แทนลักษณะของเข็ม แทนความหลักแหลมของปัญญา ซึ่งเป็นทุนทางสังคม

  3. รูปคนจับมือ และชูมือ สื่อความร่วมมือ ร่วมใจให้ความช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสงขลา พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นตลอดไป

  4. ลักษณะช่องว่างระหว่างเส้นพริ้ว แทนด้าย สื่อสายใย สายสัมพันธ์เชื่อมโยงทุนทางสังคมในจังหวัด เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

  5. พริ้วสีธงชาติ ที่ให้ความรู้สึกพริ้วสู่ด้านบน สื่อความหมายมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาขุมชน และประเทศชาติสู่ความเจริญ

  6. วงกลม แสดงความสมบูรณ์ สมดุล ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด Infinity ก่อเกิดพลังความร่วมมือ สามัคคี กลมเกลียว สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งมวล


สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น น่าเชื่อถือ

สีแดง หมายถึง พลังสู่ความสำเร็จ

สีเหลือทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์

No comments:

Post a Comment