March 11, 2010

2009 — 30th Anniversary of Minister of Sci. & Tech. (MOST)


30th Anniversary of Thailand's Minister of Science and Technology
๓๐ ปี การสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒)


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโลโก้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี
โดยได้พัฒนาจากผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ ๓ อันดับแรก ได้แก่
เลือกตัวเลขศูนย์ ของรางวัลชนะเลิศ (โรงเรียนวัดราชโอรส)
ตัวเลขสามของรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์)
เส้นอะตอมล้อมรอบของรองชนะเลิศอันดับสอง (โรงเรียนเขมาภิรตาราม)
ซึ่งโลโก้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีความหมาย ดังนี้

ตัวเลขสามสีฟ้า หมายถึง สายน้ำที่ไหลไปข้างหน้า เปรียบเสมือนพัฒนาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัว เลขศูนย์ มีลักษณะเป็นเกลียววงล้อสีส้มและสีเหลือง ด้านในเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสีส้ม คือ สีประจำพระองค์รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย และสีเหลือง คือ สีประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เมื่อประสานวงล้อทั้ง 2 สีเข้าด้วยกัน หมายถึง พระบารมีของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ที่ทรงนำพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า

เส้นอะตอมล้อมรอบสีชมพู หมายถึง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรักในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปด้วยกันhttp://www.most.go.th/portal/index.php/home/190

No comments:

Post a Comment