March 31, 2010

2009 — Political Development Council


สภาพัฒนาการเมือง (สพม.)
Political Development Council

สภาพัฒนาการเมือง จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง

http://www.pdc.go.th/


สัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดNo comments:

Post a Comment