March 20, 2010

The Transport Co., Ltd. • บริษัท ขนส่ง จำกัด


New Logo: The Transport Co., Ltd.
ตราสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด


บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดประกวดออกแบบสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ภายนอกอาคารสถานีเดินรถของ บริษัทขนส่ง จำกัด ตามนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านบริการให้มีความทันสมัย ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างการรับรู้และจดจำภาพลักษณ์ใหม่ของ บขส.

สำหรับผลการตัดสิน การประกวดออกแบบสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ภายนอกอาคารสถานี เดินรถของบริษัทขนส่ง จำกัด มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายปานเทพ แจ้งอรุณ รหัส ปท678 จ.กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย ได้แก่
1. นายสมชาย นิลแก้ว รหัส สช 509 จ.กรุงเทพฯ
2. นายบำรุง อิศรกุล รหัส บร001 จ.ปทุมธานี
3. นายอนุศักดิ์ กมลปรีดี รหัส อศ703 จ.กรุงเทพฯ
4. นาย สุภาพ เรืองเสน รหัส สภ362 จ.กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment