November 18, 2010

QSBG — “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” Queen Sirikit Botanic Garden


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดิมรู้จักกันในนาม สวนพฤกษศาสตร์แม่สา เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยและให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การฯ จังหวัดเชียงใหม่ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”QSBG — Queen Sirikit Botanical Garden

No comments:

Post a Comment