November 29, 2010

2010 — Local Museums Festival 'Neo Siam' | เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 'สยามใหม่'


“สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น”
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2
25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วัตถุประสงค์
พุทธศักราช 2553 เป็นปีครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว หลังจากที่ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453 ช่วงเวลาสี่สิบกว่าปีในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เป็นเวลาที่สยามก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งหลายด้าน จนนักวิชาการหลายคนถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นถือเป็นการเข้าสู่สังคม สมัยใหม่ พร้อมเรียกขานกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นยุค “สยามใหม่” งานเทศกาลจึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

ภาพของสยามใหม่ ในความรับรู้ทั่วไป มักจะเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากศูนย์กลาง และกระจายออกไปในภูมิภาค เช่น การปฏิรูประบบราชการ การเกิดกระทรวงทบวงกรม การสื่อสารและคมนาคม การศึกษา การผลิตเพื่อการค้า การนำเข้าสินค้าและความทันสมัยจากต่างประเทศ รูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ฯลฯ

สิ่งที่เรามักจะยังมองไม่เห็น คือภาพของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ เรื่องราว ความจำ หลากหลายกันออกไปในแต่ละท้องที่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยให้เราย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ที่เกิดขึ้นท้องถิ่นในยุคร้อยกว่าปีมาแล้วได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา เนื้อหาของท้องถิ่นจะช่วยเติมเต็มภาพความเปลี่ยนแปลงให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา มีเรื่องราวของคนเล็กคนน้อยควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของประเทศ และเป็นการจุดประกายความสนใจให้เกิดการค้นคว้าวิจัยต่อไป


Local Museums Festival 2010 — LMS2010SAC.or.th — official website

No comments:

Post a Comment