November 28, 2010

2011 — Ramsar Convention - 40th Anniversary

ปี ๒๕๕๔ เป็นวาระครบรอบ ๔๐ ปี อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ


ซึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศตามอนุสัญญาดังกล่าว ถึง ๑๐ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ และหลากหลายสภาพพื้นที่ทั้ง ป่าพรุ หมู่เกาะ ปากแม่น้ำ ชายทะเล และหนองน้ำจืด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลากหลายประเภท ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน นกน้ำ ปลา ปู หอย กุ้ง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก อื่น ๆ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ อยู่ ๑๐ แห่ง ได้แก่

• ป่าพรุควนขี้เสี้ยนและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
• เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย/จังหวัดบึงกาฬ
• ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
• ปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่
• เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย

• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส
• อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง จังหวัดตรัง
• อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา


และอีก ๒๐ แห่งที่รอการประกาศ [List of_Ramsar_wetlands_of_Thailand from wikipedia.org]

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

• Ramsar Convention - 40th Anniversary:
Launch of Logo news from Ramsar.org
• อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ และความสำคัญ
http://wetlandnongkhai.com/ramsar1.html
• อีก ๒๐ แห่งที่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อ
http://assets.panda.org/downloads/20thris_map.pdf
• A push for 20 new Ramsar sites in Thailand http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/news/?148484

No comments:

Post a Comment