November 19, 2010

2010 — 6th Science Film Festival


เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 6
จัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2553 หลายพื้นที่ ทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2553
ณ หอประชุม 1 และหอประชุม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นเครือข่ายการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) จึงได้รับเลือกให้จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุม 1 และหอประชุม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กระจายไปยังจังหวัด ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

No comments:

Post a Comment