November 18, 2010

2010 — 4th Botanical Conference of Thailand
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
4th Botanical Conference of Thailand

สัญลักษณ์:

คำมอกหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia sootepensis Hutch.
ชื่อวงศ์ : Rubiaceae
ชื่อสามัญ : Golden Gardenia
ชื่อพื้นเมือง : ไช่เน่า คำมอกช้าง ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่ แสลงหอมไก๋


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ร่วมกับ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ พัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)

สมาคมพฤกษศาสตร์


No comments:

Post a Comment