June 7, 2011

การประชุมวิชาการระดับชาติ: ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 | CTC 2011: Climate Thailand Conference • Climate Change and Green Economy: Pathway to ResponseCTC 2011: Climate Thailand Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว (Climate Thailand Conference 2011)
Climate Change and Green Economy: Pathway to Response

18-19 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเสนอข้อมูลผลงานวิชาการ งานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกลไกการจัดการและโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เพื่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): http://www.tgo.or.th/

No comments:

Post a Comment