June 7, 2011

การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 • the 1st Thai Health Information System Conference 2010


การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 •
the 1st Thai Health Information System Conference 2010

"ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง"
17-19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทย ที่มีการระดมประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรม ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง และนำพาสังคมสู่สุขภาวะ


No comments:

Post a Comment