June 6, 2011

“๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” • 84 King Of Water

“๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” • 84 King Of Water

ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่กรมชลประทานNo comments:

Post a Comment