June 7, 2011

กรมการข้าว • Rice Department of Thailandกรมการข้าว เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษาวิจัยสำหรับข้าวในประเทศไทย
มีศูนย์ฯ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่าง ๆ ราว ๕๐ ศูนย์:
• ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง
• สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
• ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง

กรมการข้าวก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยมีพระยาโภชากร (ตรี มิลินทสูต) เป็นหัวหน้า

No comments:

Post a Comment