June 7, 2011

5 มิถุนายน: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ • National Day of Rice and Farmers5 มิถุนายน: "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" • National Day of Rice and Farmers

• คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันที่มีความสำคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์ปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนาหลังตึกขาวเกษตรกลางบางเขน จึงนับเป็นวาระสำคัญต่อกิจการข้าวไทย จึงได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

No comments:

Post a Comment