February 28, 2011

มหาวิทยาลัยพะเยา • University of Phayao


มหาวิทยาลัยพะเยา • University of Phayao

“Wisdom for Community Empowerment
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”แนวความคิดในการออกแบบ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นที่ที่สร้างปัญญา และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
และแสดงเอกลักษณ์ของภาคเหนืออันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
1. กรอบรูปศิลาจารึก แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสตร์ต่างๆ ในเมืองพะเยาที่มีแต่โบราณ และสื่อถึงการส่งต่อความรู้ สืบทอดสู่ชนรุ่นต่อไป
2. เครื่องสัตภัณฑ์ เชิงเทียนโบราณของชาวล้านนาและเทียน 7 เล่ม สื่อถึงการบูชาความดี และแสงสว่างแห่งปัญญา
3. ตัวอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา มพ อ้างอิงมาจากตัวอักษรฝักขามล้านนาที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบในเมืองพะเยา
4. ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สีของตราสัญลักษณ์
1. สีม่วง สื่อถึงสีประจําพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
2. สีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง

1 comment:

  1. www.nisitpyo.com
    มหาวิทยาลัยพะเยา บอร์ด

    ReplyDelete