February 5, 2011

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 62 • 62nd CU-TU Traditional Footballความหมาย
ลักษณะของโลโก้ที่ประกอบด้วยโทนสีทั้งสองนั้นเป็นสื่อที่แสดงถึงความเป็นจุฬาฯ โดยสีชมพูอ่อนแทนนิสิตปัจจุบัน ส่วนสีชมพูเข้มจะแทนพี่ศิษย์เก่า เพราะทั้งสองนั้นจะได้มีโอกาสแสดงความเป็นจุฬาฯ ร่วมกันอีกครั้งโดยผ่านงานฟุตบอลประเพณีฯ ในครั้งนี้จึงจะสื่อออกมาโดยที่โทนสีทั้งสองจะเป็นเส้นโค้งวิ่งเข้าหากัน โดยมีรูปลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ตัวโลโก้ยังสามารถสื่อถึงการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ มาแล้วถึง 62 ครั้งอีกด้วยดังนั้นเมื่อมองโลโก้แล้วจะให้ความรู้สึกว่าลูกฟุตบอลกำลังเคลื่อนไหว เปรียบ เสมือนการที่นิสิตจุฬา และนักศึกษาธรรมศาสตร์ มารวมพลังกันและแสดงความสามัคคีในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมในทางที่ดีได้อีกทางหนึ่งด้วย

ความหมาย
ตราสัญลักษณ์บ่งบอกถึงพวกเราชาวธรรมศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ดังคำกล่าวที่ว่า “เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้” ตัวลายเส้นสัญลักษณ์สื่อความหมายสำคัญไว้หลายประการ
• ประการแรก สัญลักษณ์รูปโดม แสดงถึงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโดมยังเป็นสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรม
• ประการสอง อักษร “ธ” มาจากคำว่า “ธรรมศาสตร์” และ “ธรรมจักร” แสดงถึง ความเป็นชาวเหลืองแดง ผู้มีสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรมอยู่ในจิตใจ
• ประการสาม ส่วนของความหมายที่สื่อถึงงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 62 นั่นคือ เลข “62”ที่มีบางส่วนของ “ธ” ซ้อนกันอยู่ จากการกลับผลิกอีกด้านเพื่อสื่อความหมาย
• ประการสี่ ลายเส้นสีเล็กสีเหลืองในลายเส้นใหญ่ที่ลากเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวกันแสดงตัวอักษรย่อของทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ TU และ CU จากลายเส้นที่เชื่อมต่อกันไม่มีขาดแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสามัคคี กลมเกลียวกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นมายาวนาน
• ประการห้า ลูกบอลที่แสดงความเคลื่อนไหวให้ความหมายในการแสดงถึงความมีพลังในการขับเคลื่อนการทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น ร่วมกันในแง่ของกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และกิจกรรมต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม ด้วยความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ
• ประการหก ข้อความปรากฏคำว่า “ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ” “TRADITIONAL FOOTBALL” แสดงถึง ความสัมพันธ์ของธรรมศาสตร์กับจุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณีที่จัดอย่างยาวนาน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 62 และก้าวสู่ปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง

No comments:

Post a Comment