February 25, 2011

2011 — ๔๐ ปี มูลินิธิโกมลคีมทอง • 40th Anniversary Komol Kimthong Foundation


มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดตั้งขึ้นภายหลังจากการเสียชีวิตของนายโกมล คีมทอง บัณฑิตหนุ่มจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หรือครูโกมลของเด็กน้อยแห่งโรงเรียนเหมืองห้วยในเขา ต.บ้านส้อง กิ่งอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี แบบอย่างของเขาได้สร้างความศรัทธาให้กับผู้อยู่ข้างหลัง ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิในนามของเขาขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๔ มิใช่เพียงเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เขาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์ที่จะสานต่อและสนับสนุนผู้มีอุดมคติให้แพร่หลายเป็นจริงในสังคมนั่นคือเพื่อกระตุ้นเตือน และสนับสนุนให้บุคคลมีความเสียสละเพื่อสังคม มีอุดมคติเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง

“หินก้อน แรกร่วง ลงพื้น ก้อนอื่น ร่วงตาม ทับถม
กลบมิด ก้อนเก่า เจ้าจม สะสม เป็นทาง ให้เดิน”


๔๐ ปี มูลินิธิโกมลคีมทอง — ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

No comments:

Post a Comment