February 14, 2011

Hornbill Research Foundation • มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก"มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เริ่มต้นจากโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเริ่มต้นงานวิจัยประมาณปี 2521 โดยทำการศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี 2539 ได้ขยายงานวิจัยออกไปในเขตผืนป่าภาคตะวันตกและภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้มีการสำรวจการแพร่กระจายและสถานภาพของนกเงือกทั่วประเทศ เพื่อความต่อเนื่องและขยายขอบเขตของงานวิจัย จึงเกิดแรงผลักดันให้มีการจัดตั้งเป็น "มูลนิธิฯ" ขึ้น โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536


No comments:

Post a Comment