February 14, 2011

สวนสัตว์สงขลา • Songkhla Zoo [New Logo]รางวัลชนะเลิศ
ผู้ส่งเข้าประกวด ได้แก่ น.ส.ธนิสรา โพธิ์นทีไท อายุ 19 ปี
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ส่งเข้าประกวด ได้แก่ นายอดุลย์ ชองขันปอน อายุ 38 ปี
อาชีพ Graphic Artist จาก AMBASSADOR HOTEL กรุงเทพฯรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ส่งเข้าประกวด ได้แก่ น.ส.ธนพร ปัตวงษ์ อายุ 34 ปี
นักออกแบบอิสระ จากวังทองหลาง กรุงเทพฯ


การประกวดตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสสวนสัตว์สงขลากำลังเร่งพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกและประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การให้บริการสวนน้ำ การให้อาหารเสือและ การแสดงความสามารถของสัตว์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และภาพลักษณ์ใหม่ด้านการให้บริการสอดคล้องกับวิสัย ทัศน์ขององค์การที่ว่า "เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล"
สวนสัตว์สงขลาเปิดดำเนินการมาแล้ว 12 ปี โดยมีภารกิจหลักดังนี้
1. จัดระบบการให้การศึกษา เพื่อรองรับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรของแผนการศึกษาแห่งชาติ
2. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์ และวิจัยด้านสัตว์ป่า
3. พัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อบริหารให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอเชิญประกวดโลโก้ สวนสัตว์สงขลา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สวนสัตว์สงขลา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร สัตว์เด่นของสวนสัตว์สงขลาคือ "นกเงือกและสมเสร็จ" ผู้ส่งผลงานเข้า ประกวดสามารถนำสัตว์ชนิดอื่นมาประกอบได้ และต้องมีคำว่า "Songkhla Zoo" อยู่ในตราสัญลักษณ์ด้วย

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานต้องพิมพ์แบบ 4 สี ลงบนกระดาษขนาด A3 ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด พร้อม CD บรรจุไฟล์ผลงานการออกแบบความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ในรูปแบบนามสกุล .ai หรือ .psd (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถ แก้ไขได้) แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ ในแบบนั้น ๆ รวมถึง ชื่อ นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ออกแบบ รวมทั้งระบุว่าคุณเห็นข่าวการประกวดนี้จากสื่อใด สามารถสมัครและส่งภาพ เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

หากส่งไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองว่า ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สวนสัตว์สงขลา ได้ที่ สวนสัตว์สงขลา 189 หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา 90000 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554


No comments:

Post a Comment