December 9, 2010

2009 — 'ศรีตรังเกมส์' กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 • 'Sri Trang Games' the 28th Thailand National Para-Games


ศรีตรังเกมส์
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28
24-28 ตุลาคม 2552

เป็นครั้งแรกที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ส่งในนามจังหวัดเหมือน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเพราะที่ผ่านมาส่งได้ในนามสมาคม โรงเรียน มูลนิธิ ครั้งที่ 28 นี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะยกระดับการแข่งขันกีฬาคนพิการ และได้แบ่งประเภทความพิการที่จะแข่งขัน 6 กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มพิการทางแขน-ขา 2. กลุ่มพิการทางตา 3. กลุ่มพิการทางสมอง 4. กลุ่มพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ 5. กลุ่มพิการทางหู และ 6. กลุ่มพิการทางปัญญา




No comments:

Post a Comment