September 10, 2011

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 • Thailand Research Expo 2011
“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554”
Thailand Research Expo 2011
โดยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงศักยภาพทางการวิจัยของ ภาคเครือข่ายการวิจัยในระดับประเทศ อันจะเชื่อมโยงกับการนำผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์No comments:

Post a Comment