September 9, 2011

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ • PSU Science Week 2011งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และการประกวดโครงงานรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2554 ที่คณะวิทยาศาสตร์


No comments:

Post a Comment