May 19, 2011

[Coin] เหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๔๖ • 2003 | Princess Galyani Vadhana 80th Birthday Anniversary Commemorative Coin


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา


[Coin] เหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๔๖ • 2003 | HRH Princess Galyani Vadhana's 80th Birthday Anniversary Commemorative Coin

[Coin] เหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๔๖ • 2003 | Princess Galyani Vadhana 80th Birthday Anniversary Commemorative Coin[Coin] เหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๔๖ • 2003 | H.R.H. Princess Galyani Vadhana's 80th Birthday Anniversary Commemorative Coinกลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แต่งพระองค์ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัขกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีดอกไม้ประดิษฐ์คั่นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "กว" ภายใต้จุลมงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๖๐๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย"

No comments:

Post a Comment