May 31, 2011

วันงดสูบบุหรี่โลก 2011: “พิทักษ์สิทธิตามหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ - The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)”


จากการเปิดเผยของ นางสาวธีรนันท์ มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย กล่าวว่าเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ.2531) เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลก เห็นถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ในปี พ.ศ. 2554 นี้ คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ “พิทักษ์สิทธิตามหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” ภาษาอังกฤษว่า The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานและกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก รวมถึงผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากควันบุหรี่ ที่จะเกิดขึ้น หากไม่เร่ง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยมุ่งหมายให้รัฐบาลทั่วโลกและประชากรโลกจำนวนมหาศาลสนับสนุนให้โลกของเราปลอดบุหรี่ การสนับสนุนคำขวัญ FCTC ดังกล่าวนอกจากการเป็นภาคีสมาชิกแล้ว ควรปฏิบัติตามกรอบพันธกรณีที่มีต่ออนุสัญญาด้วยการพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีบทบาทในการสนับสนุนรัฐบาลในประเทศของตนปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่ออนุสัญญา


No comments:

Post a Comment