May 1, 2011

2011 — พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ • HM the Queen 'the Mother of Biodiversity Protection'พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ •
HM the Queen 'the Mother of Biodiversity Protection'

องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี ค.ศ. 2010 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ขอความร่วมมือภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสำคัญ ภายในปี ค.ศ. 2010 สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ได้นำเสนอเรื่องการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ได้น้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญานาม พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 136 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553


No comments:

Post a Comment