March 24, 2011

2011 — ๕๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด • 50th Anniversary CU Savings Cooperative Limited๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ • ครบรอบ ๕๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
2011 — 50th Anniversary Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจำนวนหนึ่งเพื่อให้ข้าราชการได้กู้ยืมเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ แต่เงินจำนวนนี้มีเพียงประมาณสองหมื่นบาท และให้กู้ได้เฉพาะข้าราชการผู้น้อยโดยเฉพาะทางฝ่ายธุรการเท่านั้นและจะถึงกำหนดส่งคืนเงินจำนวนในปลายปี 2503ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ศุภชัย วาณิชวัฒนา อดีตเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุขุมศรีธัญรัตน์ จึงสนับสนุนให้ดำเนินการการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิสำหรับคนมีเงินเดือนขึ้นโดยมีความุ่งหมาย เพื่อประกอบธุรกิจ
ในทางส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนักโดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า และเพื่อการอันจำเป็นหรือมีีประโยชน์ตลอดจนการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน โดยมีเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้อันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการให้ได้ผลดี และกว้างขวางมั่นคงกว่าเดิมซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์นี้มิได้มุ่ง เฉพาะจัดให้กู้ยืมเพียงอย่างเดียวแต่ มุ่งส่งเสริมให้้้สมาชิกสามารถสงวนส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในทางอันปลอดภัย และได้รับประโยชน์ตามสมควรเป็นสำคัญทั้งยังส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตนเองในหมู่สมาชิกด้วยโดยใช้ชื่อเมื่อ แรกตั้งว่า."สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดสินใช้" มีสมาชิกเมื่อยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 129 คน ได้รับอนุมัติให้ิ้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม2504ได้เลขจด ทะเบียน สหกรณ์ที่ 59/10988

สหกรณ์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดสินใช้ ได้เริ่มต้นดำเนินกิจการตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2504 เป็นต้นมา คณะกรรมการดำเนินการชุดแรกมี จำนวน 11 คนในสิ้นปีแรก มีสมาชิกเพียง 340 คน มีทุนเรือนหุ้น 117,390.00 บาท มีเงินรับฝาก 507,062.06 บาทมีเงินให้สมาชิกกู้ 643,605.00 บาท มีกำไรสุทธิ 20,839.30 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด" และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด” ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้เติบโตเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้


Official website :— http://savings.chula.ac.th

No comments:

Post a Comment