March 24, 2011

2008 — 56 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ • 56th Anniversary Cooperative Auditing Department56 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
'กลไกสร้างความเข้มแข็งพึ่งตนเอง'

'CAD Way... For Being Strong'
• 56th Anniversary Cooperative Auditing Department


ความหมายสัญลักษณ์ • 56 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปากกาขนนก: ส่วนปลายประกอบด้วยขนนก 5 เส้นสื่อถึงภารกิจ 5 ส. โอบล้อมดวงตาที่ส่องประกาย สื่อถึงร่างกายและจิตใจที่มองภารกิจด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน คือ ทุกวิธีการและกลไกเครื่องมือ (CAD Way… For Being Strong) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สร้างและดำเนินการ จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อสหกรณ์เป็นอิสระ ยืนได้ด้วยตนเองNo comments:

Post a Comment