August 12, 2010

ปีข้าวสากล ๒๕๔๗ • สองมือชาวนา ปลูกข้าวเลี้ยงเรามา ชาวประชาขอขอบคุณ | 2004 • International Year of Riceประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยข้าวเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1
(The 1st International Conference on Rice for the Future: Breeding Rice into the Future)

The 1 st International Conference on Rice for the Future

No comments:

Post a Comment