August 10, 2010

Tourism Program, Phuket Rajabhat University [new Logo]


โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Tourism Program, Phuket Rajabhat University

TourismProgeam PKRU — official website

สัญลักษณ์โปรแกรมวิชาฯ ออกแบบโดย นายสมชาย นิลแก้ว


No comments:

Post a Comment