June 9, 2010

ณ นคร • Na Nagara


สีที่ใช้ สีทอง ความเจริญรุ่งเรือง
สีดอกบัว ใบบัว ตามธรรมชาติ ใบสีเขียว ดอกชมพู
สีฟ้า สีขอบท้องฟ้า
สีชมพูสัมพันธ์กับสีฟ้า
สีเหลืองเหลือบดอกบัว สีแห่งธรรม

ออกแบบโดยคุณสุเมธ พุฒพวง
No comments:

Post a Comment